Vedtægter for Silkeborg Windsurfing Klub

§ 1. Klubbens navn og hjemsted.

Klubbens navn er Silkeborg Windsurfing Klub, dens hjemsted er Silkeborg kommune. Klubbens navn forkortes SIW.

§ 2. Klubbens formål.

Klubbens formål er at fremme Windsurfing sporten i Silkeborg.

§ 3. Medlemsskab af organisationer.

SIW er medlem af Idrætssamvirket i Silkeborg.

§ 4. Optagelse af medlemmer.

Som medlem af klubben kan SIW optage enhver, der kan svømme 200 m.

For medlemmer under 18 år, dog kun med forældres underskrift. Medlemsskab kan tegnes enten som passiv eller aktiv.

§ 5. Kontingent.

Klubbens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves helårligt (1. april), forud og pr. giro. Der betales kr. 20,- i indmeldelsesgebyr.

§ 6. Udmeldelse/Eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubbens kasserer og senest 14 dage før kontingentårets udløb, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse på udmeldelsen. Når et medlem er i kontingentrestance udover en måned, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere medlemmet. Ingen, der udelukkende på grund af kontingent restance er udelukket af klubben, kan optages igen som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben. Iøvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom, kræver dog at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og han kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den først kommende ordinære generalforsamling.

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst halvdelen af klubbens medlemmer, jfr. § 7. vedtages på en generalforsamling. I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelse herom senest 3 døgn, før generalforsamlingne afholdes, ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages på et særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens afgørelse om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jfr. § 15. Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlings beslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlings beslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutning om eksklusion.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne eller ved meddelelse i klubbens blad. Dagsordenen bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes, på en tilsvarende måde. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslag skal optages i dagsordenen. Stemmeret har alle aktive medlemmer jfr. § 4, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 8. Dagsorden.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter.

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning af det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8. Valg af sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer.

9. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

11. Eventuelt.

§ 9. Generalforsamlingens ledelse m.v.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jfr. § 8, 15 og 16. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden.

Dog skal på begæring af mindst 2 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg ske skriftlig. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelsesmåde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7.

§ 11. Bestyrelse.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til lovene.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær og yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer og vælges for et år af gangen på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

§ 12. Konstituering - Tegningsret.

En nyvalgt bestyrelse konstituerer sig snarest, dog senest 14 dage efter generalforsamlingen, på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede incl. formand jfr. § 6. Foreningen tegnes af formanden. Over bestyrelsens handlinger føres en protokol. Ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af hele bestyrelsen.

§ 13. Regnskab.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 10. januar afgive driftsregnskabet for et foregående år og status pr. 31. december til revisorerne. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være underskrevet af hele bestyrelsen, samt være forsynet med revisorernes påtegning. Driftsregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen skal til den ordinære generalforsamling, forelægge budget for det kommende år.

§ 14. Revision.

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen to kritiske revisorer og en revisor suppleant, jfr. § 8.

Revisorerne skal hvert år i tiden mellem den 10. januar og den 1. februar, gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdninger er tilstede.. Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Hvert af revisorerne har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 15. Vedtægts ændringer.

Forandringer i vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny gereralforsamling. Hvis også 2/3 af denne forsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er tilstede. Undtaget fra ovenstående, er dog lovmæssige krav til klubbens vedtægter og formuleringer. Her kan en samlet bestyrelse ændre disse.

§ 16. Klubbens opløsning.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldte ekstraordinære generalforsamling.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigedes medlemmer er tilstede, og at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget, for at det kan vedtages. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes en bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpel stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål.

Vedtægterne er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 1. April 1986.

Ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 6. April 1988.

Ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 24. Februar 1994.

Ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 6.August 2002.


Retur